Nowe przepisy – monitoring...

Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt założeń ustawy o monitoringu wizyjnym i zapowiedział koniec „wolnej amerykanki”. Obecnie nie funkcjonują kompleksowe przepisy dotyczące tych systemów. Przepisy regulujące uprawnienia w zakresie monitoringu określa obecnie kilka odrębnych ustaw. Przepisy, które mają zostać wprowadzone będą dotyczyły zarówno instytucji państwowych, samorządowych, jak również podmiotów prywatnych. Ustawa będzie między innymi określać zasady rejestracji obrazu. Dodatkowo sprecyzuje prawa osób, których wizerunek jest obserwowany, rejestrowany lub przetwarzany w sposób umożliwiający identyfikację ich tożsamości. Określi również, kto będzie miał dostęp do systemów lub uzyskiwania z nich informacji i jak długo oraz w jakich warunkach takie nagrania trzeba przechowywać. Projekt założeń do projektu ustawy trafi teraz do uzgodnień międzyresortowych. Materiał z monitoringu będzie przechowywany co najmniej 30 dni ale nie dłużej niż 90 dni (wyjątek stanowi materiał o zabezpieczenie którego wystąpiła policja). Nagrania mają być niszczone protokolarnie. Teren na którym zainstalowany jest monitoring będzie musiał być widocznie oznakowany. Na oznakowaniu powinny znajdować się dane kontaktowe administratora systemu. W otwartej przestrzeni każda kamera powinna być wyraźnie oznakowana, ponieważ mają one służyć tylko poprawie bezpieczeństwa i nie mogą być instalowane w miejscach prywatnych. Co zmienią nowe przepisy? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje, że wprowadzane zmiany pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie monitoringu w pracy organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Systemy monitoringu będą miały dużo większy wpływ na problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa lokalnego. Ponadto systemy te nie rzadziej niż raz na rok, będą poddawane okresowej ocenie skuteczności ich funkcjonowania. Przepisy były szeroko konsultowane z przedstawicielami m.in. GIODO, RPO, policji, SG, prokuratury, Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych, Urzędu Miasta st. Warszawy, a także organizacjami reprezentującymi branżę instalatorów systemów monitoringu oraz branżę ochrony osób i mienia. Źródło:...